Młynkiewicz, Jędrzejewska i Wspólnicy

Umowy deweloperskie

Nasza Kancelaria zajmuje się szczegółową weryfikacją, analizą oraz kompleksowym omówieniem wszystkich postanowień umowy deweloperskiej z konsumentami zawierającymi taką umowę.

Zapewniamy również doradztwo w kwestiach związanych z formalnym przygotowaniem inwestycji deweloperskiej.

Audyt nieruchomości

Due diligence nieruchomości jest procesem mającym na celu zebranie i zweryfikowanie szeregu informacji dotyczących nieruchomości w celu
zidentyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości oraz wskazaniem możliwości ich minimalizacji lub usunięcia.

Efektem naszych prac jest Raport z audytu, w ramach którego przekazujemy potencjalnemu nabywcy nieruchomości informacje i dokumenty, dzięki którym będzie mógł on podjąć właściwą decyzję biznesową między innymi w zakresie tego, czy możliwe jest prowadzenie na nieruchomości planowanej inwestycji, oraz czy spełnia jego planowane założenia gospodarcze.

Ochrona środowiska

Nasza Kancelaria zajmuje się doradztwem dla osób fizycznych, firm oraz podmiotów publicznych we wszystkich sprawach związanych z prawem ochrony środowiska.

W sposób prosty i zrozumiały zapoznajemy Klienta z obowiązującymi przepisami.

Warunki zabudowy

Nasza Kancelaria zapewni Państwu pomoc w ubieganiu się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku odmowy, będzie Państwa reprezentowała w postępowaniu odwoławczym oraz sądowym.

Mamy duże doświadczenie w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w tych sprawach.

Pozwolenie na budowę

Będziemy reprezentowali Państwa w postępowaniu administracyjnym pomagając uzyskać pozytywną decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę. Pomożemy sporządzić odwołanie od już wydanej decyzji lub przygotujemy i złożymy skargę do
wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w razie konieczności także skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Plan zagospodarowania przestrzennego

zezwolenia

Aby, móc prowadzić w pełni skuteczny i prawidłowy pod względem formalnym proces budowlany niezbędne jest zapoznanie się z miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego. Za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego samorząd lokalny określa warunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym planem.

W toku prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nasza kancelaria pomoże Państwu złożyć wnioski do planu miejscowego oraz uwagi do projektu planu miejscowego. W przypadku chęci realizacji konkretnej inwestycji na terenie objętym planem dokonamy szczegółowej analizy potencjalnych ograniczeń wprowadzonych w planie miejscowym. Zapewniamy naszym klientom również pomoc w uzyskaniu wymaganych decyzji oraz zezwoleń dla zamierzonej inwestycji znajdującej się na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Gdyby plan naruszał Państwa interes, przygotujemy skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego i będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu przed WSA,
a także NSA

Deweloperzy

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą prawną inwestorów, spółek deweloperskich oraz innych podmiotów działających na rynku nieruchomości, wspierając je w trakcie całego procesu inwestycyjnego.
Zajmujemy się opiniowaniem i negocjowaniem dla klientów umów o roboty budowlane oraz umów z generalnymi wykonawcami.

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji, jak również w trakcie budowy.

Generalny wykonawca

generalny wykonawca

Na podstawie umowy generalnego wykonawstwa generalny wykonawca podejmuje się realizacji robót budowlanych niezbędnych do ukończenia zaplanowanych obiektów, wchodzących w skład danej inwestycji.

Nasza kancelaria pomoże Państwu sporządzić umowy generalnego wykonawstwa oraz będzie wspierać w sprawach przed organami administracji publicznej w toku procesu inwestycyjnego (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, wycinka drzew, legalizacja samowoli budowlanej).

Konserwator zabytków

Wpis nieruchomości do rejestru zabytków w sposób znaczący ogranicza prawo własności nieruchomości. Prawie każda zmiana w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymaga pozwolenie konserwatora zabytków, co znacznie utrudnia prowadzenie na takiej nieruchomości inwestycji.
Nasza Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony zabytków i reprezentacją Klientów przed organami ochrony zabytków.

Zapewniamy pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach odwoławczych oraz przed sądami administracyjnymi dotyczących decyzji organów ochrony zabytków.

Kary administracyjne

Kara administracyjna, w tym kara pieniężna może być nałożona na osobę fizyczną lub spółkę np. za zajęcie pasa drogowego, nielegalną wycinkę drzewa, użytkowanie obiektów bez zezwolenia itp. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach w sprawach kar, przygotowuje odwołania od kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych, a także wspiera we wstrzymaniu wykonania kary w postępowaniu sądowo-administracyjnym, rozłożeniu kary na raty lub umorzeniu w toku egzekucji administracyjnej.

Szczególnym przykładem postępowań w sprawie kar są postępowania wobec biegłych rewidentów i firm audytorskich

Specustawa mieszkaniowa (lex deweloper)

Nasi prawnicy są jednymi z nielicznych prawników specjalizujących się w przepisach ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych – tzw. Lex deweloper. Doradzaliśmy wielu podmiotom w toku ubiegania się o uzyskanie uchwały lokalizacyjnej, a także reprezentowaliśmy ich w toku postępowania przed sądami administracyjnymi obu instancji.

Wspieramy Klientów przy ocenie możliwości uzyskania uchwały lokalizacyjnej (lokalizacja inwestycji mieszkaniowej) oraz zaskarżenia tej uchwały do sądu
administracyjnego w trybie zaskarżenia uchwał wydawanych przez samorząd terytorialny.

Przeprowadziliśmy szereg szkoleń obejmujących tematykę specustawy mieszkaniowej szkoląc nie tylko deweloperów, ale również urzędników miejskich rozpoznających wnioski złożone w trybie lex deweloper. Występowaliśmy również w tej tematyce jako prelegenci na dziesiątkach konferencjach branżowych.