Młynkiewicz, Jędrzejewska i Wspólnicy

Kary administracyjne dla FA

Karami administracyjnymi które mogą być wymierzone Firmie Audytorskiej, a w niektórych
przypadkach osobom odpowiedzialnym są:
1) kara upomnienia;
2) kara pieniężna – do wysokości 10% przychodów netto ze sprzedaży za
poprzedni rok obrotowy.
3) zakaz przeprowadzania badań;
4) zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej;
5) zakaz świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu;
6) zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka
rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich przez osoby
odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014;
7) skreślenie z listy Firm audytorskich.

2a1

Kara administracyjna – w tym kara pieniężna może być także nałożona na członków zarządu lub innego organu zarządzającego oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego firmy audytorskiej, oraz członków zespołu wykonującego badanie podejmujących decyzję co do wyniku badania.
Maksymalna wysokość takiej kary to 250 000 zł, a w niektórych przypadkach 500 000 zł.

2a1

Wraz z karą PANA może nakazać publikację na swojej stronie internetowej nazwy firmy audytorskiej i numeru, pod którym jest wpisana na listę, lub imienia i nazwiska osoby ukaranej. Swoją decyzję uzależnia w tym zakresie m. in. od wagi naruszenia, dlatego nie wolno o tym zapominać, przedstawiając stanowisko firmy audytorskiej w toku postępowania.